Home » , » [PDF] Từ điển đối chiếu từ nghĩa xưa nay | 王德惠、程希岚《古今词义对比辞典》

[PDF] Từ điển đối chiếu từ nghĩa xưa nay | 王德惠、程希岚《古今词义对比辞典》书名: 《古今词义对比辞典》
作者: 王德惠, 程希岚
出版社: 吉林文史出版社
出版时间: 1989年
ISBN:  7-80528-147-5/H.11
页数: 781
文件格式: PDF內容简介

《中华古今词义对比词典》收录习见的古今同形异义词语,其中单音节的1235条,双音节的1200条,共2435条。全书将单音节和双音节词语分排,单音节和双音节词语的内条词目按汉语拼音方案顺序排列。为了便于读者查阅,正文前附有音序目录,书末另附部首索引。

每条词目均用汉语拼音方案注现代读音。古代或现代因义项不同有异读的,在相应的各义项内另行标注。

每条词目内分古义、今义、通义三项注释。所谓古义是指古代用现代不用的义项;今义是指只用于现代而古代没有没有的新义项;通义是指古今相通沿用的义项。有不少词目没有今义,是因为该词语没有新义项,现代义项是古义的沿用,今义统包括在通义之中。

不论古义、今义或通义,均以常见义项为主,不收生僻义。

每条义项的释语之后都附有例句。古书例句都标明出处,熟知的古代著作省去著者姓名,只标书名篇名。最习见易懂的今夜不举例。

较难理解的古书例句,一般都加了简要的解释,用括号括起附在例句之后。

正文之后附录《常用古今字表》、《常用通假字》、《繁简家对照表》和《古单音词同今双音词对应表》,供读者参阅。

Download

0 nhận xét:

Post a Comment

Khosachcuaban.tk không bao giờ kiểm duyệt bình luận do đó bình luận của bạn ngay lập tức được hiển thị, chỉ yêu cầu đừng nên chèn link ở đây!

Facebook

 
Created By SoraTemplates | Copyright © 2018 Kho Sách Của Bạn